Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016 10:04

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΕΩΣ ΑΓΚΑΘΙΑ

   

Εργο:

 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΕΩΣ ΑΓΚΑΘΙΑ

   

Αρ. Πρωτ.:

 

972/25-4-2016

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας ( Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ ), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΕΩΣ ΑΓΚΑΘΙΑ, με προϋπολογισμό 115.620,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) . Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 39.183,16 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ , με προϋπολογισμό 54.316,84 ΕΥΡΩ.

2. Τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας www.deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν (download) από εκεί, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής (βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία) την οποία και οφείλουν να αποστείλουν: α) με fax στον αριθμό 28430-26506, β) με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .            

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι θα το παραλαμβάνουν σε πρωτότυπη μορφή , από τη γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία). Από εκεί μπορούν να παραλαμβάνουν και τα τεύχη δημοπράτησης σε έντυπη μορφή μέχρι και την Πέμπτη 12-5-2016 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 13:00. Πληροφορίες κος Κώστας Περάκης, τηλ. 28430-25911, 28335-εσ. 1.                  

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 6,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, την 17η του μήνα Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο   6 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία:

α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 (Κ/Ξίες), Α2 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.880,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 17-12-2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΕΥΑΣ (24.000,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) και ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (70.000,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.                                


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

                                                                                                              ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ

 

 

ΔΕΥΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 31      

ΣΗΤΕΙΑ                            

Τηλεφ. κέντρο :

28430-28335,26211

Πληρ.: Κ. Περάκης

Τηλεφ.: 28430-25911

Fax : 28430-26506

www.deyasitias.gr

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Σητεία, 16-5-2016

 

Αρ. Πρωτ.: 1112 ΕΞ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Διευκρίνιση άρθρου 8 της Διακήρυξης του έργου:

             «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΕΩΣ ΑΓΚΑΘΙΑ»

Μετά από ερώτηση ενδιαφερομένου για κατάθεση προσφοράς στον αυριανό διαγωνισμό για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΕΩΣ ΑΓΚΑΘΙΑ» που θα διενεργήσει η ΔΕΥΑ Σητείας, διευκρινίζεται ότι:

Στο τέλος της παρ. 8.2 του άρθρο 8 της Διακήρυξης του παραπάνω έργου αναφέρεται: «….(Για το Φ.Π.Α. ισχύει η παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/14)»

Σύμφωνα λοιπόν με τον συγκεκριμένο Νόμο, το έργο της επικεφαλίδας ανήκει στα τεχνικά έργα αποχέτευσης και για το λόγο αυτό ο ανάδοχος-εργολήπτης που θα αναδειχθεί δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ.  

              

            

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

                                            ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form