Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 07:50

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΙΝΙ 2

 

Ν. Πλαστήρα 31, 72300, Σητεία                                   

Τηλεφ. κέντρο: 28430-28335

Fax: 28430-26506

www.deyasitias.gr   

    ΣΗΤΕΙΑ  :  31-03-2017

                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. :   665

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Σητείας ( Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ ), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμόγια την κατασκευή του έργου : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΙΝΙ 2 , εκτιμώμενη αξίας 35.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και απολογιστικά φορέα , που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Α’ 147) ( σχετική η με αριθμό 3/2017 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 18.219,90 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 15.897,25 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας www.deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν (download) από εκεί, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής (βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία) την οποία και οφείλουν να αποστείλουν είτε με fax στον αριθμό 28430-26506 είτε με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .            

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Σητείας  (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00. Πληροφορίες κος Στέλιος Αϊλαμάκης , τηλ. 28430-29336, 28430-28335-εσ. 1.                   

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, την 20η του μήνα Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που καλύπτουν τις τάξεις και κατηγορίες του έργου, ήτοι Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  & Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας , καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.1 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 4.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση                             (π.χ. κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση  από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 700,00 ΕΥΡΩ , η όποια απευθύνεται στη Δ.ΕΥ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ . Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές , αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών , από την ημερομηνία της δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την μέχρι 20-11-2017.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΕΥΑΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.                               

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form