Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Οικονομικά στοιχεία

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΙΔ (Για επιχειρήσεις   Ο.Τ.Α.)     
     
Επωνυμία Φορέα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Νομική μορφή : ΝΠΙΔ
     
Έτος : 2012   Α.Φ.Μ.: 090235682
 
Τρίμηνο-Μήνας Αναφοράς : 01/01/2012-31/12/2012    
     
ΠΙΝΑΚΑΣ Α        
         
ΕΣΟΔΑ        
       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις]   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Α. ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]            2.868.064,73 €            2.385.344,23 €          2.385.344,23 €
Α1 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών )70-73            1.821.000,00 €            1.933.371,43 €            1.933.371,43 €
Α2 Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)41.10                            -   €                          -   €                            -   €
Α3 Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα                            -   €                          -   €                            -   €
Α4 Τόκοι 76                19.200,00 €              18.988,91 €                18.988,91 €
Α5 Επιχορηγήσεις (α+β+γ)              783.128,85 €            218.114,08 €            218.114,08 €
Α5α α) Τακτικού προϋπολογισμού                            -   €                          -   €                            -   €
Α5β β) Π.Δ.Ε.                            -   €                          -   €                            -   €
Α5γ γ) Λοιπές 41,10(ΑΡΘΡΟ 43,ΑΠΟΧ Δ.ΣΗΤΕΙΑΣ)                783.128,85 €              218.114,08 €              218.114,08 €
Α6 Λοιπά έσοδα 74-78,81-82                244.735,88 €              214.869,81 €              214.869,81 €
Α7 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                            -   €                          -   €                            -   €
Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]                            -   €                        -   €                        -   €
Β1 Εισπράξεις από δάνεια (α+β)                              -   €                          -   €                          -   €
Β1α α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια                            -   €                            -   €                            -   €
Β1β β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων                            -   €                            -   €                            -   €
Β2 Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
Β2α α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                            -   €                            -   €                            -   €
Β2β β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων                            -   €                            -   €                            -   €
Β2γ γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)                            -   €                            -   €                          -   €
[Α+Β] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)              2.868.064,73 €              2.385.344,23 €              2.385.344,23 €
         
         
ΕΞΟΔΑ        
       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις]   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Γ. ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]            2.868.064,73 €          2.200.392,52 €          2.200.392,52 €
Γ1 Αμοιβές προσωπικού 60              845.000,00 €              804.103,92 €              804.103,92 €
Γ2 Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)                            -   €                            -   €                            -   €
Γ3 Τόκοι 65                60.000,00 €                43.057,83 €                43.057,83 €
Γ4 Λοιπά έξοδα 20-28,61-66,81-82              1.094.977,67 €            1.043.232,19 €            1.043.232,19 €
Γ5 Δαπάνες για επενδύσεις 10-18                868.087,06 €              309.998,58 €              309.998,58 €
Δ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]                            -   €              71.914,02 €              71.914,02 €
Δ1 Δάνεια (α+β)                              -   €              71.914,02 €              71.914,02 €
Δ1α α) Χρεολύσια δανείων 45                            -   €                71.914,02 €                71.914,02 €
Δ1β β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2 Αγορά αξιών (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
Δ2α α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2β β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2γ γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)                            -   €                            -   €                            -   €
[Γ+Δ] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)              2.868.064,73 €            2.272.306,54 €            2.272.306,54 €
         
[Α-Γ] ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)                              -   €            184.951,71 €            184.951,71 €
         
         
ΠΙΝΑΚΑΣ Β        
         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ      
         
    ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1 Διαθέσιμα (α+β+γ)              132.078,03 €            119.662,01 €            119.662,01 €
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)                  1.479,92 €                1.389,18 €                1.389,18 €
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος                          -   €                          -   €                          -   €
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες                130.598,11 €            118.272,83 €            118.272,83 €
2 Χρεόγραφα (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                          -   €                          -   €                          -   €
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)                          -   €                          -   €                          -   €
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων                          -   €                          -   €                          -   €
3 Δάνεια προς τρίτους 33.01                13.341,63 €                10.146,19 €                10.146,19 €
4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς52,45                902.400,69 €              834.884,05 €              834.884,05 €
5 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων                935.419,98 €          1.176.790,01 €          1.176.790,01 €
5Υα α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 50,53,54,44,56                935.419,98 €            1.176.790,01 €            1.176.790,01 €
5Υβ β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης                            -   €                            -   €
εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις                            -   €                            -   €                            -   €
5Εα α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.                          -   €                        -   €                          -   €
5Εα90 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης                          -   €                        -   €                          -   €
5Εβ β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης                          -   €                        -   €                          -   €
5Εβ90 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης                          -   €                        -   €                          -   €
Αποσβ Αποσβέσεις (έξοδο)              237.444,80 €                262.188,92 €                262.188,92 €
         
   
Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία
30/6/2013 30/6/2013 30/6/2013
ο υπεύθυνος υπάλληλος ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας ο Πρόεδρος / Διοικητής
   
ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
   
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)      
         
   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ  ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς)   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
[1] ΕΣΟΔΑ                        2.868.064,73 €                      2.385.344,23 €                      2.385.344,23 €
[1a] Ασφαλιστικές εισφορές
[1b] Τόκοι                              19.200,00 €                          18.988,91 €                          18.988,91 €
[1c] Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[1d] Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[1e] Λοιπά έσοδα                        2.848.864,73 €                      2.366.355,32 €                      2.366.355,32 €
[2] ΕΞΟΔΑ                        2.868.064,73 €                      2.200.392,52 €                      2.200.392,52 €
[2a] Αμοιβές προσωπικού                            845.000,00 €                        804.103,92 €                        804.103,92 €
[2b] Συντάξεις
[2c] Τόκοι                              60.000,00 €                          43.057,83 €                          43.057,83 €
[2d] Λοιπά έξοδα                        1.094.977,67 €                      1.043.232,19 €                      1.043.232,19 €
[2e] Δαπάνες για επενδύσεις                          868.087,06 €                        309.998,58 €                        309.998,58 €
[3] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)                                            -   €                        184.951,71 €                        184.951,71 €
[4] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                                            -   € -                     184.951,71 € -                     184.951,71 €
[4a] Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)                          132.078,03 €                                      -   €                          12.416,02 €
[4b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4b1]      Αγορές (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4b2]      Πωλήσεις (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c] Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c1]      Χορηγήσεις (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c2]      Επιστροφές (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d] Μετοχές                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d1]      Αγορές (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d2]      Πωλήσεις (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4e] Εκδόσεις χρέους                                            -   € -                       71.914,02 € -                       71.914,02 €
[4e2]      Δανεισμός (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4e1]      Χρεολύσια (-)                                            -   € -                       71.914,02 € -                       71.914,02 €
[4f] Διαφορά για συμφωνία -                         132.078,03 € -                       113.037,69 € -                       125.453,71 €
[5v] Κάθετος έλεγχος
[5h] Οριζόντιοι έλεγχοι
[5a] Διαθέσιμα                      113.037,69 €                      125.453,71 €
[5b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                  -   €                                  -   €
[5c] Δάνεια σε τρίτους                                  -   €                        3.195,44 €
[5d] Μετοχές                                  -   €                                  -   €
[5e] Χρέος -                     71.914,02 € -                     4.397,38 €
[6a] Διαθέσιμα                                  -   €                                  -   €
[6b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                  -   €                                  -   €
[6c] Δάνεια σε τρίτους                                  -   €                          3.195,44 €
[6d] Μετοχές                                  -   €                                  -   €
[6e] Χρέος -                     71.914,02 € -                     4.397,38 €
[7] χρηματοοικονομικά έσοδα                                      -   €                                  -   €                                  -   €
[7d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων                                      -   €                                  -   €                                  -   €
[8] χρηματοοικονομικά έξοδα                                      -   €                      71.914,02 €                      71.914,02 €
[8d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων                                      -   €                                  -   €                                  -   €
       
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ      
       
  Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012      
ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΙΔ (Για επιχειρήσεις   Ο.Τ.Α.)
     
Επωνυμία Φορέα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Νομική μορφή : ΝΠΙΔ
     
Έτος : 2012   Α.Φ.Μ.: 090235682
 
Τρίμηνο-Μήνας Αναφοράς : 01/01/2012-31/12/2012    
     
ΠΙΝΑΚΑΣ Α        
         
ΕΣΟΔΑ        
       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις]   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Α. ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]            2.868.064,73 €            2.385.344,23 €          2.385.344,23 €
Α1 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών )70-73            1.821.000,00 €            1.933.371,43 €            1.933.371,43 €
Α2 Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)41.10                            -   €                          -   €                            -   €
Α3 Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα                            -   €                          -   €                            -   €
Α4 Τόκοι 76                19.200,00 €              18.988,91 €                18.988,91 €
Α5 Επιχορηγήσεις (α+β+γ)              783.128,85 €            218.114,08 €            218.114,08 €
Α5α α) Τακτικού προϋπολογισμού                            -   €                          -   €                            -   €
Α5β β) Π.Δ.Ε.                            -   €                          -   €                            -   €
Α5γ γ) Λοιπές 41,10(ΑΡΘΡΟ 43,ΑΠΟΧ Δ.ΣΗΤΕΙΑΣ)                783.128,85 €              218.114,08 €              218.114,08 €
Α6 Λοιπά έσοδα 74-78,81-82                244.735,88 €              214.869,81 €              214.869,81 €
Α7 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                            -   €                          -   €                            -   €
Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]                            -   €                        -   €                        -   €
Β1 Εισπράξεις από δάνεια (α+β)                              -   €                          -   €                          -   €
Β1α α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια                            -   €                            -   €                            -   €
Β1β β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων                            -   €                            -   €                            -   €
Β2 Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
Β2α α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                            -   €                            -   €                            -   €
Β2β β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων                            -   €                            -   €                            -   €
Β2γ γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)                            -   €                            -   €                          -   €
[Α+Β] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)              2.868.064,73 €              2.385.344,23 €              2.385.344,23 €
         
         
ΕΞΟΔΑ        
       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις]   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Γ. ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]            2.868.064,73 €          2.200.392,52 €          2.200.392,52 €
Γ1 Αμοιβές προσωπικού 60              845.000,00 €              804.103,92 €              804.103,92 €
Γ2 Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)                            -   €                            -   €                            -   €
Γ3 Τόκοι 65                60.000,00 €                43.057,83 €                43.057,83 €
Γ4 Λοιπά έξοδα 20-28,61-66,81-82              1.094.977,67 €            1.043.232,19 €            1.043.232,19 €
Γ5 Δαπάνες για επενδύσεις 10-18                868.087,06 €              309.998,58 €              309.998,58 €
Δ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]                            -   €              71.914,02 €              71.914,02 €
Δ1 Δάνεια (α+β)                              -   €              71.914,02 €              71.914,02 €
Δ1α α) Χρεολύσια δανείων 45                            -   €                71.914,02 €                71.914,02 €
Δ1β β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2 Αγορά αξιών (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
Δ2α α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2β β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2γ γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)                            -   €                            -   €                            -   €
[Γ+Δ] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)              2.868.064,73 €            2.272.306,54 €            2.272.306,54 €
         
[Α-Γ] ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)                              -   €            184.951,71 €            184.951,71 €
         
         
ΠΙΝΑΚΑΣ Β        
         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ      
         
    ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1 Διαθέσιμα (α+β+γ)              132.078,03 €            119.662,01 €            119.662,01 €
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)                  1.479,92 €                1.389,18 €                1.389,18 €
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος                          -   €                          -   €                          -   €
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες                130.598,11 €            118.272,83 €            118.272,83 €
2 Χρεόγραφα (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                          -   €                          -   €                          -   €
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)                          -   €                          -   €                          -   €
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων                          -   €                          -   €                          -   €
3 Δάνεια προς τρίτους 33.01                13.341,63 €                10.146,19 €                10.146,19 €
4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς52,45                902.400,69 €              834.884,05 €              834.884,05 €
5 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων                935.419,98 €          1.176.790,01 €          1.176.790,01 €
5Υα α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 50,53,54,44,56                935.419,98 €            1.176.790,01 €            1.176.790,01 €
5Υβ β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης                            -   €                            -   €
εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις                            -   €                            -   €                            -   €
5Εα α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.                          -   €                        -   €                          -   €
5Εα90 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης                          -   €                        -   €                          -   €
5Εβ β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης                          -   €                        -   €                          -   €
5Εβ90 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης                          -   €                        -   €                          -   €
Αποσβ Αποσβέσεις (έξοδο)              237.444,80 €                262.188,92 €                262.188,92 €
         
   
Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία
30/6/2013 30/6/2013 30/6/2013
ο υπεύθυνος υπάλληλος ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας ο Πρόεδρος / Διοικητής
   
ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
   
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)      
         
   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ  ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς)   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
[1] ΕΣΟΔΑ                        2.868.064,73 €                      2.385.344,23 €                      2.385.344,23 €
[1a] Ασφαλιστικές εισφορές
[1b] Τόκοι                              19.200,00 €                          18.988,91 €                          18.988,91 €
[1c] Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[1d] Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[1e] Λοιπά έσοδα                        2.848.864,73 €                      2.366.355,32 €                      2.366.355,32 €
[2] ΕΞΟΔΑ                        2.868.064,73 €                      2.200.392,52 €                      2.200.392,52 €
[2a] Αμοιβές προσωπικού                            845.000,00 €                        804.103,92 €                        804.103,92 €
[2b] Συντάξεις
[2c] Τόκοι                              60.000,00 €                          43.057,83 €                          43.057,83 €
[2d] Λοιπά έξοδα                        1.094.977,67 €                      1.043.232,19 €                      1.043.232,19 €
[2e] Δαπάνες για επενδύσεις                          868.087,06 €                        309.998,58 €                        309.998,58 €
[3] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)                                            -   €                        184.951,71 €                        184.951,71 €
[4] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                                            -   € -                     184.951,71 € -                     184.951,71 €
[4a] Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)                          132.078,03 €                                      -   €                          12.416,02 €
[4b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4b1]      Αγορές (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4b2]      Πωλήσεις (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c] Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c1]      Χορηγήσεις (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c2]      Επιστροφές (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d] Μετοχές                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d1]      Αγορές (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d2]      Πωλήσεις (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4e] Εκδόσεις χρέους                                            -   € -                       71.914,02 € -                       71.914,02 €
[4e2]      Δανεισμός (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4e1]      Χρεολύσια (-)                                            -   € -                       71.914,02 € -                       71.914,02 €
[4f] Διαφορά για συμφωνία -                         132.078,03 € -                       113.037,69 € -                       125.453,71 €
[5v] Κάθετος έλεγχος
[5h] Οριζόντιοι έλεγχοι
[5a] Διαθέσιμα                      113.037,69 €                      125.453,71 €
[5b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                  -   €                                  -   €
[5c] Δάνεια σε τρίτους                                  -   €                        3.195,44 €
[5d] Μετοχές                                  -   €                                  -   €
[5e] Χρέος -                     71.914,02 € -                     4.397,38 €
[6a] Διαθέσιμα                                  -   €                                  -   €
[6b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                  -   €                                  -   €
[6c] Δάνεια σε τρίτους                                  -   €                          3.195,44 €
[6d] Μετοχές                                  -   €                                  -   €
[6e] Χρέος -                     71.914,02 € -                     4.397,38 €
[7] χρηματοοικονομικά έσοδα                                      -   €                                  -   €                                  -   €
[7d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων                                      -   €                                  -   €                                  -   €
[8] χρηματοοικονομικά έξοδα                                      -   €                      71.914,02 €                      71.914,02 €
[8d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων                                      -   €                                  -   €                                  -   €
       
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ      
       
  Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012      

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Σημείωση

 

31.12.2018

31.12.2017

(Αναδιατυπωμένο)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία

     

Ενσώματα πάγια

     

Ακίνητα

6.1

6.354.248,42

6.602.716,30

Μηχανολογικός εξοπλισμός

6.1

1.672.687,83

1.769.992,60

Λοιπός εξοπλισμός

6.1

53.505,93

56.831,59

Σύνολο

 

8.080.442,18

8.429.540,49

Άυλα πάγια στοιχεία

     

Λοιπά άυλα

6.2

64.485,33

35.981,70

Σύνολο

 

64.485,33

35.981,70

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό

6.3

   

κατασκευή

 

66.434,79

237.101,32

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

     

Λοιπά

 

12.750,00

12.245,00

Σύνολο

 

12.750,00

12.245,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

 

8.224.112,30

8.714.868,51

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία

   

Αποθέματα

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

 

68.931,39

 

75.252,47

Σύνολο

 

68.931,39

75.252,47

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

     

Εμπορικές Απαιτήσεις

7.1.1

1.102.351,57

1.278.426,61

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

 

350.773,08

421.933,04

Λοιπές απαιτήσεις

7.1.2

35.512,06

39.274,62

Προπληρωμένα έξοδα

 

2.409,51

2.517,75

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.1.3

53.372,43

32.268,90

Σύνολο

 

1.544.418,65

1.774.420,92

Σύνολο κυκλοφορούντων

 

1.613.350,04

1.849.673,39

Σύνολο ενεργητικού

 

9.837.462,34

10.564.541,90


Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο

8

2.675.045,85

2.675.045,85

Σύνολο

 

2.675.045,85

2.675.045,85

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

   

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

8.491,86

8.491,86

Αποτελέσματα εις νέο

(747.550,45)

(407.367,68)

Σύνολο

 

(739.058,59)

(398.875,82)

Σύνολο καθαρής θέσης

 

1.935.987,26

2.276.170,03

Υποχρεώσεις

   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

Δάνεια

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις

182.205,07

222.995,59

507.339,83

633.254,13

6.046.412,58

6.354.027,81

Σύνολο

 

6.735.957,48

7.210.277,53

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

     

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Τραπεζικά Δάνεια

Εμπορικές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος Λοιποί φόροι και τέλη

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Λοιπές υποχρεώσεις

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

 

40.790,52

39.874,79

 

53.318,20

32.966,08

 

516.096,64

467.042,24

 

0,00

3,68

 

4.578,15

45.358,06

 

23.539,95

37.502,37

9.1.1

116.864,80

94.573,95

 

410.329,34

360.773,17

Σύνολο

 

1.165.517,60

1.078.094,34

Σύνολο υποχρεώσεων

 

7.901.475,08

8.288.371,87

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

 

9.837.462,34

10.564.541,90

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

 

Σημείωση

 

01.01-31.12.2018

01.01-31.12.2017

(Αναδιατυπωμένο)

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

 

1.461.492,79

1.661.754,66

Κόστος πωλήσεων

10

(1.669.953,12)

(1.566.117,93)

Μικτό αποτέλεσμα

 

(208.460,33)

95.636,73

Λοιπά συνήθη έσοδα

 

30.050,27

13.613,83

 

 

(178.410,06)

109.250,56

Έξοδα διοίκησης

10

(124.387,44)

(128.971,34)

Έξοδα διάθεσης

10

(446.187,88)

(460.618,95)

Λοιπά έξοδα και ζημιές

 

(10.391,62)

(7.021,46)

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

 

0,00

0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη

 

379.550,40

366.665,24

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

 

(379.826,60)

(120.695,95)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

 

54.657,23

43.772,62

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

 

(15.013,40)

(14.919,30)

Αποτέλεσμα προ φόρων

 

(340.182,77)

(91.842,63)

Φόρος εισοδήματος

 

0,00

(3,68)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

 

(340.182,77)

(91.846,31)

 
   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

 

Κεφάλαιο

Αποθεματικά νόμων & κατ/κού

Αποτελέσματα εις νέο (Αναδιατυπωμένο)

Σύνολο (Αναδιατυπωμένο)

Υπόλοιπο 01.01.2017

2.675.045,85

8.491,86

(451.941,51)

2.231.596,20

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών

0,00

0,00

136.420,14

136.420,14

Υπόλοιπο 01.01.2017 (Αναδιατυπωμένο)

2.675.045,85

8.491,86

(315.521,37)

2.368.016,34

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Αποτελέσματα περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(91.846,31)

0,00

(91.846,31)

Υπόλοιπο 31.12.2017

2.675.045,85

8.491,86

(407.367,68)

2.276.170,03

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Αποτελέσματα περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(340.182,77)

0,00

(340.182,77)

Υπόλοιπο 31.12.2018

2.675.045,85

8.491,86

(747.550,45)

1.935.987,26


Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018

 1. Πληροφορίες σχετικές με τηνΕπιχείρηση

α) Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

β)   Νομικός τύπος: Ν.Π.Ι.Δ.

γ)   Περίοδος αναφοράς: 1.1.2018 - 31.12.2018

δ) Διεύθυνση της έδρας: Ν. Πλαστήρα 31, 72 300, Σητεία, Κρήτη ε)   Α.Φ.Μ. 090235682

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ)   Η Επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία μικρής οντότητας.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο (Ν.4308/2014).

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Επιχείρησης.

ι)   Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 1. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενηςδραστηριότητας

Η Επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 1. Λογιστικές αρχές καιμέθοδοι

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οιεκτιμήσειςκαιπαραδοχέςβασίζονταιστηνεμπειρίατουπαρελθόντοςκαισελοιπούςπαράγοντεςπουθεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχήβάση.

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

 1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές καιμέθοδοι

ΗΕπιχείρησηγιαταεπιμέρουςστοιχείατωνχρηματοοικονομικώνκαταστάσεωνεφαρμόζειτιςακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής τουδουλευμένου.

 1. Ενσώματα πάγια περιουσιακάστοιχεία α) Αρχικήκαταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η επιχείρηση δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οιαποσβέσειςτωνενσωμάτωνπαγίωνυπολογίζονταιμετηνσταθερήμέθοδομέσαστηνωφέλιμηζωήτους, η οποία εκτιμήθηκε ωςακολούθως:

 • Κτίρια: 25έτη
 • Τεχνικά έργα: 25έτη
 • Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός: 10έτη
 • Μεταφορικά μέσα επιβατικά: 6,25έτη
 • Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων: 10έτη
 • Εξοπλισμός Η/Υ , κύριος και περιφερειακός: 5έτη

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεταιηανακτήσιμηαξίατωνπάγιωνπεριουσιακώνστοιχείωνκαιανοιλογιστικέςαξίεςυπερβαίνουντην εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων.Τοανακτήσιμοποσότωνπεριουσιακώνστοιχείωνείναιτομεγαλύτερομεταξύτηςεύλογηςαξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεωςαυτών.

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, ως ακολούθως:

β.1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους. Η αναπροσαρμογήγίνεταικάθετέσσεραχρόνιαήνωρίτερα,ανυπάρχουνσημαντικέςμεταβολέςστηναξίατουςκαι ηεύλογηαξίαεκτιμάταιαπόεπαγγελματίεςεκτιμητές.Ηαναπροσαρμογήγίνεταιγιακάθεδιακεκριμένοακίνητο με προσαρμογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούμενης αναπροσαρμογής τους, όσο και των σωρευμένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του πάγιου στοιχείου να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρμογής καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’ εξαίρεση, η μείωση της αξίας λόγω αναπροσαρμογής καταχωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν καλύπτεται απόδιαφοράαναπροσαρμογήςτωνιδίωνκεφαλαίων.Οιαποσβέσειςτωνιδιοχρησιμοποιούμενωνακινήτωνπου έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, υπολογίζονται επί των αναπροσαρμοσμένων αξιών με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωήτους.

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Επιχείρηση δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

 1. Άυλα πάγια περιουσιακάστοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λοιπά άυλα πάγια και δαπάνες ανάπτυξης που έχει πραγματοποιήσει η Επιχείρηση.

Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς τους καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.

Η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 10

έτη.

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

 1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχεία
 1. Συμμετοχές

Οισυμμετοχέςπαρακολουθούνταιστοκόστοςκτήσεωςυποκείμενεςσεέλεγχοαπομειώσεωςτηςαξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναιανακτήσιμη.Ζημίεςαπομειώσεωςκαταχωρίζονταιότανηλογιστικήαξίατωνσυμμετοχώνυπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος τηςπενταετίας.

 1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχεία α) Αρχικήκαταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδήστοκόστοςπουαπαιτήθηκεγιατηναπόκτησητους.Τοκόστοςκτήσεωςπεριλαμβάνειτοσύνολοτων ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνεςαγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεως τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεως τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο.

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Τοποσόπουηοντότηταεκτιμάότιθαανακτήσειαπόέναχρηματοοικονομικόπεριουσιακόστοιχείο είναι το μεγαλύτεροαπό:

 • Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικούεπιτοκίου.
 • Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστοςπωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδησεαυτή,ότανοισυνθήκεςπουτιςπροκάλεσανπάψουνναυφίστανται.Αναστροφήγίνεταιμέχριτης αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημίααπομειώσεως.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

γ) Διαγραφή

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικάδικαιώματαεπίτωνταμιακώνροώντουστοιχείουήμεταβιβαστούνουσιαστικάόλοιοικίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείουαυτού.

 1. Φόροιεισοδήματος

Τρέχωνφόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

 • Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
 • Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικόέλεγχο.

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Επιχείρηση.

 1. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενοστοιχείο,στοβαθμόπουταποσάαυτάαναφέρονταιστηνπερίοδοπαραγωγής.Ηεπιχείρησηδεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σεαυτά.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της FIFO. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεταιωςκόστοςπωληθέντων,εκτόςανείναισημαντική,οπότεενσωματώνεταιστοκονδύλι«απομειώσεις περιουσιακώνστοιχείων».

 1. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

 1. Χρηματοοικονομικέςυποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

 1. Μη χρηματοοικονομικέςυποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

 1. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεταινααπαιτηθείγιατοδιακανονισμότουςέχεισημαντικήεπίδρασησταποσάτωνχρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

 1. Κρατικέςεπιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόμεναέσοδα(έσοδαεπόμενωνπεριόδων)καιμεταφέρονταιτμηματικάστααποτελέσματαωςέσοδακατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχαέξοδα.

 1. Έσοδα καιέξοδα

Η Επιχείρηση καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. Ειδικότερα:

 • Ταέσοδααπόπαροχήυπηρεσιών αναγνωρίζονταιότανηυπηρεσίαέχειπαρασχεθεί.Ταέσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής τουδουλευμένου.
 • Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής τουδουλευμένου.
 1. Στοιχεία της καθαρήςθέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

 1. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενεςυποχρεώσεις

Ταστοιχείααυτάαφορούνενδεχόμεναδικαιώματακαιδεσμεύσειςαντίστοιχα,ταοποίαπροκύπτουναπό γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικώνκαταστάσεων.

 1. Γεγονότα μετά την ημερομηνίαισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουνπροσαρμογέςτηςαξίαςτους.Οιπροσαρμογέςαυτέςγίνονταιγιατέτοιαγεγονότα,ωςτηνημερομηνία εγκρίσεωςτωνοικονομικώνκαταστάσεωναπότοΔιοικητικόΣυμβούλιο.Ταμηδιορθωτικά,μετάτηνημερομηνία τουισολογισμούγεγονότα,γνωστοποιούνταιεφόσονείναισημαντικά,στιςσημειώσειςτωνχρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις καιπαραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

 1. Μεταβολήλογιστικώναρχώνκαιμεθόδων,μεταβολέςλογιστικώνεκτιμήσεωνκαιδιόρθωσησφαλμάτων προηγούμενωνπεριόδων
 2. Μεταβολή λογιστικών αρχών καιμεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην κλειόμενη χρήση προέκυψε η κατωτέρω αλλαγή λογιστικής πολιτικής:

Με το αριθμ. Πρωτ. 357 ΕΞΞ/14.03.2017 γνωμάτευση του ΣΛΟΤ, με θέμα «Λογιστική αντιμετώπιση στα πλαίσιατωνΕ.Λ.Π.τουΕιδικούΤέλουςτουάρθρου11τουΝ. 1069/1980πουυπολογίζεταιστο80%τηςαξίαςτου καταναλισκόμενου ύδατος και εισπράττεται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», που επιβεβαιώθηκε με την αριθμό Πρωτ. 2063 ΕΞΞ / 24.10.2017 γνωμάτευση του ΣΛΟΤ με θέμα «Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως», προσάρμοσε αντίστοιχα τη λογιστική της πολιτική επαναδιατυπώνοντας τη συγκριτική πληροφόρηση,όπωςεπιβάλλεταιαπότιςσχετικέςδιατάξειςτωνΕλληνικώνΛογιστικώνΠροτύπων.Μεβάσητην ανωτέρω γνωμάτευση, το ειδικό τέλος 80% του άρθρο 11 του Ν. 1069/80 αποτελεί έσοδο της χρήσης στην οποία καθίσταται δουλευμένο και όχι της χρήσης στην οποία διατίθενται οι πόροι που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος. Στα πλαίσια αυτά, το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού ειδικό αποθεματικό του Ν 1069/80 μεταφέρθηκε στα αποτελέσματαειςνέοκαιηαπόσβεσητουςειδικούτέλουςγιατηχρήση2017αντιλογίστηκε.Επομένωςτοσύνολο του αναπόσβεστου υπόλοιπου του ειδικού τέλους 80% όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.01.2017 συνολικού ποσού € 136.420,14 μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων από το κονδύλι των Κρατικών Επιχορηγήσεων. Η Επιχείρηση υιοθέτησε τη διευκρινιστική αυτή γνωμάτευση και προσάρμοσε αντίστοιχα τη λογιστική της πολιτική επαναδιατυπώνοντας τη συγκριτική πληροφόρηση, όπως επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ωςκατωτέρω:


 

Κρατικές Επιχορηγήσεις

Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο Καθαρής Θέσης

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 1.1.2017

6.854.860,62

(451.941,51)

2.231.596,20

Προσαρμογή 3.2.1

(136.420,14)

136.420,14

136.420,14

Επαναδιατυπωμένα υπόλοιπα 1.1.2017

6.718.440,48

(315.521,37)

2.368.016,34

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 31.12.2017

6.486.952,30

(540.292,17)

2.143.245,54

Προσαρμογή 3.2.1

(132.924,49)

132.924,49

132.924,49

Επαναδιατυπωμένα υπόλοιπα 31.12.2017

6.354.027,81

(407.367,68)

2.276.170,03

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 1.1.2017 - 31.12.2017

Προσαρμογή 3.2.1

370.160,89

(3.495,65)

(117.200,30)

(3.495,65)

Επαναδιατυπωμένα υπόλοιπα 1.1.2017 - 31.12.2017

366.665,24

(120.695,95)

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

Στην κλειόμενη χρήση 2018 δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

Στην κλειόμενη χρήση 2018 δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

 1. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικώνκαταστάσεων

Όταν,σεεξαιρετικέςπεριπτώσεις,ηΕπιχείρησηπαρεκκλίνειαπότηνεφαρμογήμιαςδιατάξεωςτουνόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλισηαυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

 1. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού

Στον λογαριασμό «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα € 507.339,83 υποχρεώσεως προς τον Δήμο Σητείας. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα € 127.728,61 περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων «εμπορικές υποχρεώσεις».

Στον λογαριασμό «Δάνεια» των Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα ποσού € 182.205,07 των τραπεζικών δανείων. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα € 40.790,52 περιλαμβάνεταιστονλογαριασμότωνβραχυπρόθεσμωνυποχρεώσεων«Βραχυπρόθεσμομέροςμακροπροθέσμων δανείων».

 1. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακάστοιχεία
 2. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακάστοιχεία

 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων

 

Ακίνητα

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσεως

     

Υπόλοιπο 1.1.2018

10.116.559,71

3.139.670,81

498.762,70

Προσθήκες περιόδου

0,00

21.969,10

6.123,39

Κεφαλαιοποίηση τόκων

0,00

0,00

0,00

Διαφορά αναπροσαρμογής

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές περιόδου

155.372,13

59.700,00

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018 Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

10.271.931,84

3.221.339,91

504.886,09

Υπόλοιπο 1.1.2018

3.513.843,41

1.369.678,21

441.931,11

Αποσβέσεις περιόδου

403.840,01

178.973,87

9.449,05

Διαφορά αναπροσαρμογής

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00

0,00

0,00

Απομειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές περιόδου

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018

3.917.683,42

1.548.652,08

451.380,16

Καθαρή λογιστική αξία

31.12.2018

 

6.354.248,42

 

1.672.687,83

 

53.505,93

Καθαρή λογιστική αξία

31.12.2017

 

6.602.716,30

 

1.769.992,60

 

56.831,59

 

 1. Άυλα πάγια περιουσιακάστοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Λοιπά άυλα

Αξία κτήσεως

 

Υπόλοιπο 1.1.2018

114.190,14

Προσθήκες περιόδου

0,00

Κεφαλαιοποίηση τόκων

0,00

Μειώσεις περιόδου

0,00

Μεταφορές περιόδου

37.777,64

Υπόλοιπο 31.12.2018

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

151.967,78

Υπόλοιπο 1.1.2018

78.208,44

Αποσβέσεις περιόδου

9.274,01

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00

Απομειώσεις περιόδου

0,00

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

0,00

Μεταφορές περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018

87.482,45

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018

64.485,33

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

35.981,70

 

 1. Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα στοιχεία υπόκατασκευή

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό κατασκευή

 

Ακίνητα

 

Προκαταβολές

Μελέτες - Έρευνες

 

Σύνολο

Υπόλοιπο 1.1.2017

351.150,04

0,00

15.609,91

366.759,95

Προσθήκες περιόδου

8.591,47

108.177,07

2.249,35

119.017,89

Κεφαλαιοποίηση τόκων

0,00

0,00

0,00

0,00

Διαφορά αναπροσαρμογής

0,00

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές περιόδου

(228.976,52)

(19.700,00)

0,00

(248.676,52)

Υπόλοιπο 31.12.2017

130.764,99

88.477,07

17.859,26

237.101,32

Υπόλοιπο 1.1.2018

130.764,99

88.477,07

17.859,26

237.101,32

Προσθήκες περιόδου

59.304,27

2.960,59

14.266,53

76.531,39

Κεφαλαιοποίηση τόκων

0,00

0,00

0,00

0,00

Διαφορά αναπροσαρμογής

0,00

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές περιόδου

(123.634,47)

(91.437,66)

(32.125,79)

(247.197,92)

Υπόλοιπο 31.12.2018

66.434,79

0,00

0,00

66.434,79

 

 1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχεία
 1. Αποτίμηση στο κόστοςκτήσεως
 1. Εμπορικέςαπαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές απαιτήσεις

31/12/2018

31/12/2017

Πελάτες

1.131.094,94

1.278.426,61

Σύνολο

1.131.094,94

1.278.426,61

 1. Λοιπέςαπαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2018

31/12/2017

Προκαταβολές προσωπικού

3.329,37

5.427,66

Λοιποί Χρεώστες

3.414,06

3.137,59

Απαιτήσεις από το Δημόσιο

28.768,63

30.709,37

Σύνολο

35.512,06

39.274,62

 1. Διαθέσιμα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2018

31/12/2017

Ταμείο

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

943,46

52.428,97

1.548,60

30.720,30

Σύνολο

53.372,43

32.268,90

 

 1. Λογαριασμοί καθαρήςθέσεως

Το κεφάλαιο της Δημοτικής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου ανέρχεται σε € 2.675.045,85.

 1. Υποχρεώσεις

9.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

9.1.1 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2018

31/12/2017

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Πιστωτές διάφοροι

59.578,67

57.286,13

37.031,84

57.542,11

Σύνολο

116.864,80

94.573,95


 1. Κόστοςπωλήσεων,έξοδαδιοίκησης,χρεωστικοίτόκοικαισυναφήέξοδα&λοιπάέξοδακαιζημίες

Τα λειτουργικά έξοδα και αναλώσεις αποθεμάτων αναλύονται ως εξής:

Κόστοι

31/12/2018

31/12/2017

Αναλώσεις αποθεμάτων

308.433,14

239.880,73

Κόστος μισθοδοσίας

784.506,58

729.120,28

Αμοιβές τρίτων

19.671,43

25.286,71

Παροχές τρίτων

461.889,69

490.273,53

Φόροι και τέλη

10.354,80

10.425,06

Διάφορα έξοδα

56.976,76

79.390,97

Αποσβέσεις παγίων

598.696,04

581.330,94

Σύνολο

2.240.528,44

2.155.708,22

Τα ανωτέρω έξοδα και αναλώσεις έχουν επιμεριστεί στις λειτουργίες ως εξής:

Κέντρα Κόστους

31/12/2018

31/12/2017

Κόστος πωλήσεων

1.669.953,12

1.566.117,93

Έξοδα διοίκησης

124.387,44

128.971,34

Έξοδα διάθεσης

446.187,88

460.618,95

Σύνολο

2.240.528,44

2.155.708,22

 1. Κατηγορίες και αμοιβέςπροσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

 

31/12/2018

31/12/2017

Μέσος όρος εργατικού προσωπικού Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού

3

27

3

27

Σύνολο

30

30

Η Εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

 

31/12/2018

31/12/2017

Μισθοί και ημερομίσθια Κοινωνικές επιβαρύνσεις

623.279,51

161.227,07

580.000,22

149.120,06

Σύνολο

784.506,58

729.120,28

 1. Στοιχεία της Εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ωςθυγατρική

Η Επιχείρηση δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

 1. Στοιχεία της Εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ωςθυγατρική

Η Επιχείρηση δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

 1. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικέςκαταστάσεις

Δεν συντρέχει περίπτωση.


 1. Συναλλαγέςμεσυνδεμέναμέρη&Αμοιβέςσεμέληδιοικητικώνδιαχειριστικώνκαιεποπτικώνοργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

 1. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί τηςΕπιχείρησης

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

 1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Εγγυήσεις

 

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυήσεις προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

31/12/2018

31/12/2017

Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους

12.750,00

12.245,00

Σύνολο

12.750,00

12.245,00

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

 

Η Επιχείρηση δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2013 μέχρι και την κλειόμενη χρήση 2018. Δεν κατέστη δυνατόν να εκτιμήσουμε τις πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν και γι’ αυτό δεν έχει γίνει οποιαδήποτε καταχώρηση προβλέψεων για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Επιχείρησης.

 1. Γεγονότα μετά την ημερομηνία τουισολογισμού

Δε συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

Σητεία, 13 Δεκεμβρίου 2019

 


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ

ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

30

ΠΕΛΑΤΕΣ

               

30.00

ΠΕΛΑΤΕΣ

600.000,00

180.000,00

780.000,00

1.294.718,09

29.240,08

1.265.478,01

543.558,50

721.919,51

Σύνολο Κ.Α. : 30

600.000,00

180.000,00

780.000,00

1.294.718,09

29.240,08

1.265.478,01

543.558,50

721.919,51

33

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

               

33.00

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

22.608,99

0,00

22.608,99

23.655,55

0,00

23.655,55

23.655,55

0,00

Σύνολο Κ.Α. : 33

22.608,99

0,00

22.608,99

23.655,55

0,00

23.655,55

23.655,55

0,00

36

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

               

36.00

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

650.000,00

0,00

650.000,00

518.090,16

0,00

518.090,16

351.236,63

166.853,53

Σύνολο Κ.Α. : 36

650.000,00

0,00

650.000,00

518.090,16

0,00

518.090,16

351.236,63

166.853,53

38

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

               

38.00

ΤΑΜΕΙΟ

1.200,00

348,60

1.548,60

1.548,60

0,00

1.548,60

1.548,60

0,00

38.03

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

35.000,00

-4.279,70

30.720,30

30.720,30

0,00

30.720,30

30.720,30

0,00

Σύνολο Κ.Α. : 38

36.200,00

-3.931,10

32.268,90

32.268,90

0,00

32.268,90

32.268,90

0,00

41

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

               

41.10

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

1.456.426,11

252.706,21

1.709.132,32

75.324,34

0,00

75.324,34

75.324,34

0,00

Σύνολο Κ.Α. : 41

1.456.426,11

252.706,21

1.709.132,32

75.324,34

0,00

75.324,34

75.324,34

0,00

70

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

               

70.00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

520.221,05

33.205,87

487.015,18

418.147,11

68.868,07

Σύνολο Κ.Α. : 70

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

520.221,05

33.205,87

487.015,18

418.147,11

68.868,07

72

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

               

72.00

ΠΩΛ.ΚΟΙ.ΑΠΟΘ&ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                   


Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ

ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Σύνολο Κ.Α. : 72

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

               

73.00

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡ

3.000,00

0,00

3.000,00

1.746,59

0,00

1.746,59

1.746,59

0,00

73.01

Πωλήσεις Ύδατος

588.000,00

0,00

588.000,00

511.286,75

9.180,34

502.106,41

439.142,65

62.963,76

73.02

ΤΕΛΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

4.000,00

0,00

4.000,00

8.203,73

0,00

8.203,73

8.203,73

0,00

73.05

ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

470.000,00

0,00

470.000,00

331.910,95

3.852,34

328.058,61

280.651,32

47.407,29

73.06

ΕΣΟΔΑ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

5.000,00

0,00

5.000,00

6.044,74

0,00

6.044,74

5.864,02

180,72

73.07

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ

3.000,00

0,00

3.000,00

2.914,00

0,00

2.914,00

1.847,60

1.066,40

73.08

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓ ΑΠΟ ΒΟΘΡΟΦΟΡΑ

2.000,00

0,00

2.000,00

2.048,48

0,00

2.048,48

2.048,48

0,00

Σύνολο Κ.Α. : 73

1.075.000,00

0,00

1.075.000,00

864.155,24

13.032,68

851.122,56

739.504,39

111.618,17

74

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

               

74.03

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

31.159,00

0,00

31.159,00

24.377,17

0,00

24.377,17

24.377,17

0,00

Σύνολο Κ.Α. : 74

31.159,00

0,00

31.159,00

24.377,17

0,00

24.377,17

24.377,17

0,00

76

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

               

76.03

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

100,00

0,00

100,00

11,75

0,00

11,75

11,75

0,00

76.98

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

50.000,00

0,00

50.000,00

54.645,46

0,00

54.645,46

54.645,46

0,00

Σύνολο Κ.Α. : 76

50.100,00

0,00

50.100,00

54.657,21

0,00

54.657,21

54.657,21

0,00

81

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

               

81.01

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

5,90

0,00

5,90

0,02

0,00

0,02

0,02

0,00

81.05

ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

362.000,00

0,00

362.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. : 81

362.005,90

0,00

362.005,90

0,02

0,00

0,02

0,02

0,00

99

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

               

99.01

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

403.500,00

38.000,00

441.500,00

396.055,98

0,00

396.055,98

396.055,98

0,00

Σύνολο Κ.Α. : 99

403.500,00

38.000,00

441.500,00

396.055,98

0,00

396.055,98

396.055,98

0,00

 


Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ

ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

5.739.000,00

466.775,11

6.205.775,11

3.803.523,71

75.478,63

3.728.045,08

2.658.785,80

1.069.259,28ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ

ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ

ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Άλλες υπηρεσίες

10.00

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

Σύνολα ΚΑ: 10

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

11.00

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

170.490,97

0,00

170.490,97

2.522,98

0,00

2.522,98

2.522,98

0,00

167.967,99

11.02

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.487.252,91

128.159,56

1.615.412,47

78.179,39

2.118,52

76.060,87

76.060,87

0,00

1.539.351,60

Σύνολα ΚΑ: 11

1.657.743,88

128.159,56

1.785.903,44

80.702,37

2.118,52

78.583,85

78.583,85

0,00

1.707.319,59

12.00

ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠ.

62.000,00

-13.074,92

48.925,08

8.345,47

0,00

8.345,47

8.345,47

0,00

40.579,61

12.01

ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠ.

10.052,16

-4.960,00

5.092,16

2.960,59

0,00

2.960,59

2.960,59

0,00

2.131,57

12.06

ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠ.

14.400,00

12.400,00

26.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.800,00

Σύνολα ΚΑ: 12

86.452,16

-5.634,92

80.817,24

11.306,06

0,00

11.306,06

11.306,06

0,00

69.511,18

13.02

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

70.000,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολα ΚΑ: 13

70.000,00

-70.000,00

0,00

0,00